03-03-2022
Algemene Leden Vergadering d.d. 3 maart 2022 bij BurgGolf Sint Nicolaasga in Legemeer

Op 3 maart 2022 vond de algemene ledenvergadering plaats bij BurgGolf Sint Nicolaasga te Legemeer. De opkomst was goed; er waren circa 70 leden aanwezig. Het restaurant van BurgGolf had een uitstekend buffet georganiseerd. Om circa 19.30 uur startte de vergadering.

Allereerst werd stil gestaan bij het overlijden van Johan Postma, oud-bestuurslid/voorzitter van 2005 tot 2013. Johan, een groot ondernemer, heeft veel voor de OVS betekend. Wij zijn hem daar dankbaar voor.

Daarna stond onze voorzitter stil bij de verschrikkelijke oorlog die zich momenteel afspeelt in Oekraïne. Het is niet te bevatten dat wij -kinderen van na de oorlog- weer rechtstreeks geconfronteerd worden met een Oost-West conflict dat zijn weerga niet kent.

Er werd verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Het jaarverslag en de begroting werden goedgekeurd. Aan het bestuur werd decharge verleend.

Jeroen Blaauw, bestuurslid van 2014 tot 2022 trad af na twee termijnen en was niet herkiesbaar. Jeroen heeft tal van interessante activiteiten voor de leden georganiseerd. Het motto van Jeroen was altijd: ‘wij openen deuren die u zelf niet kunt openen’; Jeroen heeft deze slogan meer dan waar gemaakt. Het hoogtepunt van de activiteiten die door hem in gang zijn gezet vormde de excursie in 2019 naar Stichting FB Oranjewoud en aangesloten bedrijven. Onze voorzitter heeft Jeroen uitvoerig geprezen en bedankt voor zijn inzet.

Tot nieuw bestuurslid werd verkozen Grietje van der Reijnst. Grietje heeft het afgelopen seizoen al meegelopen met het bestuur. Grietje is fotograaf zowel voor zakelijke klanten als voor de particuliere markt. Grietje heeft als eerste wapenfeit deze ALV georganiseerd. Zij vormt een uitstekende aanvulling op het bestuur.

Enkele jaren geleden is Edwin Agema teruggetreden uit het bestuur. Dat hield verband met een verhuizing naar Dalfsen waar Edwin een camping is begonnen. Edwin is weer teruggekeerd naar Joure. Het bestuur heeft hem gevraagd opnieuw toe te treden tot het bestuur. Edwin heeft bewezen goed Smûk Oerkes, etc. te kunnen organiseren. Edwin kent ook tal van jonge ondernemers in Joure en omgeving. Ook Edwin werd met algemene stemmen door de leden gekozen.

De vergadering werd beëindigd met het thema waarmee het begon; de problematiek in Oekraïne. Vanuit de leden kwam het voorstel om een bedrag te doneren aan Giro 555. Unaniem is besloten dat € 3.500,-- wordt gedoneerd.

Na afloop van de vergadering hebben nieuwe leden de mogelijkheid gekregen zich voor te stellen. De volgende leden hebben zich voorgesteld:

- Johan Hazelhoff, manager van BurgGolf;
- Romy van der Wiel met haar bedrijf Romy van der Wiel Uitvaartzorg;
- Anno Terpstra van Bedrijfskleding Online;
- Thomas Groeneveld van Masije; Thomas Groeneveld exploiteert een lifestyle winkel in de Midstraat.

Al met al kan op een gezellige avond worden teruggezien.